Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  INTERREG 2014-2020

INTERREG V

 

Op 19 mei 2015 keude de Europese Commissie officieel het Interreg-samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen goed voor de periode 2015-2020.NIEUWIGHEDEN

 

De programmaperiode 2014-2020 wordt zowel op het niveau van het budget, de subsidiabele zone, het selectieproces van de projecten en het type projecten door een aantal grote vernieuwingen gekenmerkt. Deze hebben tot doel de uitvoering van structurele projecten in het grensgebied te bevorderen, onder meer door middel van een groot aantal administratieve vereenvoudigingen.BUDGET EN GEBIEDHet samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen ontvangt in de periode 2014-2020 een groter budget. Deze budgetverhoging gaat gepaard met een uitbreiding van de volledige subsidiabele  zone, wat voor meer financieringsmogelijkheden zorgt voor de actoren in de regio.

Budget:
 • De toelage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is verhoogd van 138 miljoen euro naar 170 miljoen euro.  Het EFRO verhoogt in vergelijking met de vorige programmaperiode de bijdrage met 32 miljoen euro, hetgeen het succes van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen en het belang van de verwezenlijking van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten aantoont.

Gebied:

 • Om zich voor nieuwe partners open te stellen, wordt de subsidiabele zone van het programma uitgebreid. Meer bepaald in Frankrijk zullen de departementen Pas-de-Calais, Somme, Oise en Marne volledig in aanmerking komen voor steun van het programma. Er vindt geen wezenlijke gebiedsuitbreiding plaats, maar de projectpartners uit deze vier Franse departementen, net als deze uit de Waalse en Vlaamse arrondissementen die voorheen in een aangrenzende zone gelegen waren, komen nu volledig voor subsidie in aanmerking. De samenwerking reikt nu meer dan ooit tot ver over de grens heen. 

 

SELECTIEPROCES VAN DE PROJECTEN: NIEUWIGHEDENDe nieuwe programmaperiode is de ideale gelegenheid om het selectieproces van de projecten te verbeteren. Er wordt naar gestreefd om meer structurele projecten, die een meer strategische aanpak voorstellen, te selecteren. De twee belangrijkste veranderingen in die zin zijn de opdeling van het selectieproces in twee stappen en de komst van een derde soort projecten, namelijk de projectenportefeuille.

 

 • De projectoproepen zullen voortaan in twee fases gebeuren. In de projectconceptfase wordt het projectidee op beknopte wijze gepresenteerd, worden de beste voorstellen geselecteerd en worden aanbevelingen voorgesteld met het oog op de tweede fase. Op die manier verliezen projecten die nog niet voldoende uitgewerkt zijn niet te veel tijd met het opstellen van een volledig aanvraagformulier.
 • De projectenportefeuilles werden ontworpen om via een cluster van projecten rond een bepaald thema of binnen een bepaald gebied te kunnen werken. Universiteiten kunnen bijvoorbeeld met elkaar samenwerken rond onderzoeksprojecten en zo tot een kritische massa van partners komen, die belangrijk genoeg is om ambitieuze samenwerkingsprogramma’s op te zetten.
 • Een nieuw systeem voor het beheer en de follow-up van de projecten zal ter beschikking van de projectpartners en de partnerautoriteiten staan. Dankzij beknoptere en meer leesbare online aanvraagformulieren, zal het eenvoudiger zijn om kandidaturen in te dienen en te beoordelen.NIEUWIGHEDEN IN DE UITVOERING VAN DE PROJECTENOm de goede uitvoering van de projecten in de nieuwe programmaperiode te bevorderen, worden verschillende positieve veranderingen voorzien. Zo wordt de focus op een resultaatgerichte benadering en op de vereenvoudiging van het berekenen en rapporteren van de uitgaven behouden. • De Europese Commissie hanteert voortaan een meer resultaatgerichte benadering bij de Interreg-programma’s. De resultaat- en realisatie-indicatoren zullen bijgevolg van cruciaal belang zijn bij het opzetten en opvolgen van de projecten;
 • De berekening van de vaste (of indirecte) administratieve kosten en de kantoorkosten van het project zal ook vereenvoudigd worden. Voor deze kosten, die dikwijls moeilijk aan te tonen zijn, zal automatisch een aandeel berekend worden dat overeenkomt met 12,5 % van de personeelskosten;
 • In het algemeen zal voor de diverse Interreg-programma’s in het gebied gestreefd worden naar de harmonisatie van de procedures voor de uitvoering en voor de berekening van de subsidieerbare uitgaven. Hoewel elk programma zijn eigen specificiteiten zal behouden, zullen een aantal aspecten zo veel mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht worden (formulieren, kandidatuur in twee fases, budgetposten, berekening van de subsidieerbare uitgaven, communicatie);
 • Om de zichtbaarheid van de Interreg-projecten te vergroten, zal een nieuw Interreg-logo verplicht gesteld worden. Voor deze nieuwe programmaperiode werd een waar Interreg-merk ontwikkeld, met een gemeenschappelijk logo dat door een groot aantal programma’s in heel Europa gebruikt zal worden. Hierdoor zullen de projecten van de ‘Interreg-familie’ beter herkend worden.


 
DE SOORTEN PROJECTENIn het Interreg-programma kunnen voortaan drie soorten projecten verwezenlijkt worden: zogenaamde “klassieke” projecten, projectenportefeuilles en microprojecten. Met deze drie soorten voorgestelde projecten wil het programma een impact hebben op alle niveaus, van het micro- (heel plaatselijk) tot het macroniveau (de volledige zone), van zowel het gebied als de economie. Het is daarbij de bedoeling een grote diversiteit aan institutionele en particuliere partners op de been te brengen.

 1. Het “klassieke” project: een project is een geheel van acties dat uitgevoerd wordt door spelers uit het grensoverschrijdend gebied en dat tot doel heeft het effect dat de grens op het dagelijks leven van de bevolking heeft, weg te werken. Het moet gedragen worden door minstens twee partners die aan weerskanten van de grens gevestigd zijn en het moet een sterke grensoverschrijdende meerwaarde hebben. Het moet ook aansluiten bij de Interreg-strategie. Deze projecten ontvangen EFRO-steun ten bedrage van 50 % van hun budget. 1. De projectenportefeuille: een projectenportefeuille bestaat uit een aantal samenwerkingsprojecten die op verschillende domeinen en thema’s betrekking hebben, maar die een gemeenschappelijk doel nastreven op het gebied van economische en sociale ontwikkeling in een grensoverschrijdend gebied (territoriale portefeuille) of in de volledige samenwerkingszone (thematische portefeuille).  Zowel het koepelproject, dat bevoegd is voor de coördinatie- en communicatieacties, als de andere projecten die deel uitmaken van de portefeuille, genieten van een EFRO-steun ter hoogte van 55% van hun budget. 1. Het microproject: via een microproject kunnen grensoverschrijdende overkoepelende acties begeleid en ondersteund worden, doordat organisaties in staat worden gesteld een eerste ervaring op te doen met het beheer van grensoverschrijdende projecten. In het kader van de nieuwe programmering, zullen de microprojecten enkel kunnen werken rond de prioriteiten 3 en 4. De praktische regeling voor de uitvoering van de microprojecten zal later gespecificeerd worden. De eerste projectoproep voor de microprojecten zal niet gelanceerd worden voor 2016.

DE THEMA'S

 

Zoals bij elke nieuwe programmatieperiode het geval is, moet het programma in samenspraak met de Partnerautoriteiten en de Europese Commissie een evaluatiestrategie vastleggen. De thema’s die door het Samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen geselecteerd werden, sluiten goed aan bij de Europa 2020-strategie, aangezien de nadruk op economie, milieu en sociale inclusie ligt. Het Interreg-programma 2014-2020 concentreert zich op vier prioritaire assen, die op hun beurt onderverdeeld worden in specifieke doelstellingen.  Met het oog op de budgettaire toewijzing en het goede beheer van het programma zal een project zich op één hoofddoelstelling moeten concentreren, die al in de fase van het voorproject gekozen moet worden.

EERSTE PROJECTOPROEP:

 

U vindt alle informatie op de nieuwe website.