Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Een project indienen >  FAQ

Kies een categorie :

1. Welke documenten zijn nodig om mijn project in te dienen ?

Er werd een praktische handleiding opgesteld voor de projectdragers .

Alle documenten kunnen gedownload worden op de website van het Programma.

De handleiding bestaat uit negen delen :
Deel 1 : Uitwerking van een project ;
Deel 2 : Officiële indiening van een project ;
Deel 3 : Behandeling van het project en besluit ;
Deel 4 : Uitvoering en follow-up;
Deel 5 : Afsluiting van het project;
Deel 6 : Documenten specifiek voor de Waalse operatoren;
Deel 7 : Documenten specifiek voor de Franse operatoren;
Deel 8 : Documenten specifiek voor de Vlaamse operatoren;
Deel 9 : Fonds voor Microprojecten.
2. Is er een minimumaantal projectpartners vereist om een project in te kunnen dienen ?

Om een project in te dienen in het kader van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen, zijn minstens twee projectpartners nodig : een Franse en een Belgische.

Gezien het feit dat het Programma onderverdeeld is in deelprogramma’s, moet het project minstens één projectpartner tellen uit beide gebiedsdelen in het Frans-Vlaamse en het Frans-Waalse deelprogramma, en minstens één projectpartner uit elk gebiedsdeel in het tripartiete deelprogramma.

Er staat geen limiet op het aantal projectpartners. Men moet zich er echter van bewust zijn dat een te groot aantal partners coördinatie- en communicatieproblemen met zich mee kan brengen bij de uitvoering en de realisatie van het project.

Het aantal partners die bij een project betrokken zijn, heeft dus te maken met de aard van de acties die ondernomen worden in het programmagebied, alsook met de deskundigheid van de partners die het project uitvoeren en met het werkelijk grensoverschrijdende karakter van de acties. De mogelijkheden van de projectleider op het vlak van management en coördinatie zijn eveneens van belang.
3. Ik heb geen partners ; wie kan me helpen bij het zoeken naar partners ?

De steunpunten van het Technisch Team zijn er om u te helpen bij het zoeken naar partners. Er zijn in totaal 6 steunpunten, die verspreid zijn over het hele programmagebied.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met het dichtsbij gelegen steunpunt .
4. Kunnen bij het project partners betrokken worden die buiten het programmagebied gevestigd zijn ?

Als men een projectpartner die buiten de programmazone gevestigd is bij het project wil betrekken, moet duidelijk worden aangetoond dat de meerwaarde die door deze projectpartner wordt ingebracht ten opzichte van een andere die wel in het programmagebied gevestigd zou zijn, noodzakelijk is voor de uitvoering van het project.

Een geassocieerde projectpartner - dit is een projectpartner die meewerkt aan de uitvoering van het project zonder Europese steun te genieten - kan buiten de in aanmerking komende en aangrenzende zone van het Programma gevestigd zijn.
5. Welke zijn de in aanmerking komende en de aangrenzende zones van het Programma ?

De grensoverschrijdende samenwerkingszone van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen bestaat uit twee soorten zones :

- De in aanmerking komende zone : dit zijn de arrondissementen en departementen die rechtstreeks aan de nationale grenzen liggen. Ze ondervinden de rechtstreekse invloed van de grensoverschrijdende problematiek.
- De aangrenzende zone: dit zijn de arrondissementen en departementen die rechtstreeks aan de in aanmerking komende zone grenzen. Ze liggen weliswaar verder van de nationale grenzen af, maar ze oefenen een wederzijdse invloed uit op de arrondissementen en departementen die in de prioritaire zone liggen. Deze regio’s kunnen bij de projecten betrokken worden om de doelstellingen van het programma te helpen verwezenlijken.

De samenwerkingszone omvat vijf regio’s in Frankrijk en in België.
6. Staat er een limiet op de financiële steun van het INTERREG-Programma?

De steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) wordt beperkt tot maximaal 50% van de totale kostprijs van het project, na aftrek van de inkomsten. Zware investeringen (werkzaamheden betreffende de bouw, inrichting, restauratie of renovatie van (monumentale) gebouwen, landschappen, wegen, enz.) worden echter tegen een percentage van 25% gefinancierd en met een limiet van 500.000 euro EFRO-steun per project, want deze projecten zijn voor INTERREG niet prioritair.

Op de totale kostprijs van een project staat er in het Programma geen minimum of maximum.
Het criterium dat doorslaggevend is bij de budgetanalyse van een project is de verhouding tussen de kostprijs en het verwachte profijt.
7. Op welke manier kunnen we op de hoogte gesteld worden van een nieuwe projectoproep ?

Elke nieuwe projectoproep wordt telkens meegedeeld via de website van het Programma, onder de rubriek « News » en op de welkomstpagina, zodat iedereen ingelicht kan worden over de uiterste datum van de projectoproep en over de manier waarop de projecten ingediend moeten worden.

Tevens zal in de newsletter van het Programma een artikel verschijnen over de nieuwe projectoproep.
De newsletter wordt verstuurd naar eenieder die zich ingeschreven heeft onder de rubriek "Inschrijving op de Newsletter", op de website van het Programma.