Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  Het Technisch Team

De steunpunten van het TECHNISCH TEAMHet Technisch Team werkt gedecentraliseerd in het veld en in overleg met de partnerautoriteiten, de Beheersautoriteit en het Gemeenschappelijk Secretariaat. Het heeft de volgende taken:
 • meewerken aan het vastleggen en uitvoeren van het communicatieplan;
 • instaan voor de promotie en publiciteit van het operationele programma van INTERREG IV;
 • vanuit een langetermijnperspectief de nieuwe acties inzake grensoverschrijdende samenwerking identificeren;
 • de eindbegunstigden helpen bij het zoeken naar partners aan beide zijden van de grens en bij de stappen die ze ondernemen om een project op te zetten;
 • de projectdragers in het veld sensibiliseren en als schakel fungeren tussen de projectdragers en de partnerautoriteiten van het programma;
 • de ingediende projecten onderzoeken vanuit het perspectief van hun grensoverschrijdende karakter en hun grensoverschrijdende meerwaarde, in het licht van de selectiecriteria van het programma;
 • deelnemen aan de grensoverschrijdende ontmoetingen tussen de partnerautoriteiten die een gezamenlijk advies uitbrengen in het kader van de grensoverschrijdende adviesgroep per deelprogramma;
 • als schakel fungeren tussen de partnerautoriteiten en de eindbegunstigden;
 • nagaan of de dossiers volledig zijn, voor ze aan de Stuurgroep worden voorgelegd;
 • de nodige gegevens verzamelen om het dossier voor de vastlegging van de EFRO-bijdrage op te kunnen stellen;
 • de goedgekeurde projecten opvolgen, in coördinatie met de partnerautoriteiten, via begeleidingscomités;
 • bij de eindbegunstigden de zesmaandelijkse activiteitenrapporten in ontvangst nemen en een fysieke samenvatting van de voortgang van het project maken, in de vorm van een modelfiche met de opvolgings-, uitvoerings- en impactindicatoren; die fiche wordt naar het Gemeenschappelijk Secretariaat gestuurd om het jaarrapport of einduitvoeringsrapport op te kunnen stellen;
 • het secretariaatswerk van de Stuurgroepen verzorgen.