Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  De leidende partnerautoriteiten

De leidende partnerautoriteiten

Naast bovenvermelde taken zullen de leidende partnerautoriteiten tevens de volgende taken vervullen:
  • instaan voor de coördinatie van de diverse partners in het betrokken gebiedsdeel;
  • nagaan of de communautaire en nationale verplichtingen inzake milieunormen, overheidsopdrachten, informatie en publiciteit en gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, worden nageleefd;
  • controleren of alle uitgaven die door de eindbegunstigden uit hoofde van de nationale en communautaire financiering werden gedaan, regelmatig en subsidieerbaar zijn;
  • de aldus gecontroleerde uitgaven certificeren;
  • de Beheersautoriteit op de hoogte brengen van mogelijke onregelmatigheden, deze opvolgen en zonodig meedelen aan de Europese Commissie;
  • voor een steekproef van uitgaven, controleren of de uitgaven die door de eindbegunstigden werden gedaan uit hoofde van de nationale en communautaire financiering, regelmatig en subsidieerbaar zijn, door controles ter plaatse van het 1e niveau uit te voeren.

Adresgegevens van de leidende partners

 

Voor het Waalse gebiedsdeel werd als leidende partnerautoriteit aangesteld:

Wallonie - Bruxelles International

Place Sainctelette, 2

B – 1080 BRUXELLES

Tél. : +32-(0)2.421.82.11 - Fax : +32-(0)2.421.87.63

Website: http://www.wbi.be

 

Voor het Franse gebiedsdeel is de leidende partnerautoriteit:

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Siège de Région

151, Avenue du Président Hoover

F - 59555 LILLE CEDEX

Website: http://www.nordpasdecalais.fr

 

Voor het Vlaamse gebiedsdeel is de leidende partnerautoriteit de Vlaamse Gemeenschap. Deze taak wordt toevertrouwd aan:

Provincie West-Vlaanderen

Directie Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan, 41 B

B – 8200 SINT-ANDRIES

Website: http://www.west-vlaanderen.be