Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  De Beheersautoriteit

De Beheersautoriteit

Zoals in het voorgaande programma zal het Waalse Gewest, dat als Beheersautoriteit optreedt, zijn opdracht uitvoeren in het kader van een filosofie die op vijf grote principes is gebaseerd:
 • respect voor de eigenheden van de gebieden en instellingen, rekening houdend met de complexiteit van de betrokken grens, met de sociaal-economische verscheidenheid waardoor die grens wordt gekenmerkt en met het grote aantal institutionele actoren;
 • het samenwerkingsverband, waarbij een werkmethode wordt gehanteerd die op consensus gebaseerd is;
 • naleven van de financiële en juridische controlenormen die worden toegepast door de Franse en Belgische overheden, en waarbij de verantwoordelijkheid (meer bepaald op het niveau van de financiële controle en de uitgavencertificatie) overgedragen wordt via een cascadesysteem; in fine berust de verantwoordelijkheid voor de controle van de conformiteit en de opportuniteit altijd bij de lidstaat waarin de zetel van de eindbegunstigde gevestigd is (bij gebrek aan een ‘grensoverschrijdend administratief recht’ waarop gesteund zou kunnen worden);
 • doeltreffendheid, meer bepaald om de termijnen waarin de dossiers administratief behandeld en uitbetaald worden, te verkorten in vergelijking met de termijnen tijdens INTERREG III;
 • continuïteit en kapitalisatie van de verworvenheden van INTERREG III.
a) De taken van de Beheersautoriteit

Naast de taken die de Beheersautoriteit ten deel gevallen op basis van de verordeningen 1083/2006, 1080/2006 en 1828/2006, zal de Beheersautoriteit van het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen tevens de volgende opdrachten vervullen:
 • de coördinatie van de Stuurgroepen van de diverse deelprogramma’s;
 • het updaten van het geautomatiseerde systeem voor het beheer van de gegevens op basis van de ervaring die werd opgedaan onder INTERREG III;
 • de organisatie en voorbereiding van de bijeenkomsten van het Comité van Toezicht;
 • de uitvoering van de beslissingen of wijzigingen met betrekking tot het operationele programma, die vooraf werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht;
 • de coördinatie van de taken van de Auditautoriteit en van de Certificatieautoriteit, van de betrekkingen tussen de partners en met de Europese Commissie;
 • het opstellen, in overleg met de partners, van het communicatieplan en voorstel aan het Comité van Toezicht.
Tot slot verbindt de Beheersautoriteit zich ertoe, om in het kader van het initiatief ‘Regio’s voor economische verandering’:
 • mogelijk te maken en te bevorderen dat innoverende projecten en netwerken die deelnemen aan dit initiatief, deelnemen aan de programma’s van de structuurfondsen uit hoofde van Doelstelling 1 en Doelstelling 2
 • toe te staan dat aan de bijeenkomsten van het Comité van Toezicht wordt deelgenomen door vertegenwoordigers (als waarnemers) van netwerken waaraan de partners van het grensoverschrijdende programma deelnemen, zodat ze de leden van het Comité kunnen informeren over de resultaten die door hun netwerken werden bereikt;
 • ervoor te zorgen dat minstens één keer per jaar, de agenda van de bijeenkomst van het Comité van Toezicht een punt bevat over de activiteiten van de netwerken van ‘Regio’s voor economische verandering’, teneinde te discussiëren over alle mogelijke interessante suggesties die ermee verband houden;
 • in het jaarrapport van het programma verslag te doen van activiteiten die te maken hebben met het initiatief ‘Regio’s voor economische verandering’ en waar de partnerregio’s van het programma aan deelnemen.

b) Contactgegevens van de Beheersautoriteit

 

Wallönia, vertegenwoordigd door:

De heer Philippe SUINEN

Algemeen bestuurder 

Wallonie - Bruxelles International

Place Sainctelette, 2 – 1080 BRUXELLES

Tel. : +32-(0)2.421.82.11 – Fax : +32-(0)2.421.83.42

Mail : p.suinen@wbi.be